Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia zapraszamy na Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”, które odbędzie się 23 maja 2017, o godz. 17.00 w Restauracji Komfort ul. Cmentarna 19, 64-830 Margonin.

Podczas Zebrania podsumujemy rok 2016 oraz przedstawimy plany Stowarzyszenia na 2017 rok w zakresie realizacji LSR. Ponadto zostaną poddane pod dyskusję i głosowanie projekty Zarządu dotyczące aktualizacji LSR oraz zmian kryteriów wyboru operacji.

Z uwagi na ważność podejmowanych uchwał proszę o niezawodne przybycie. Jeżeli nie będziecie mogli Państwo osobiście uczestniczyć w posiedzeniu, proszę o wyznaczenie pełnomocnika, który będzie uprawniony do głosowania w Państwa imieniu na podstawie pełnomocnictwa z podpisem poświadczonym przez notariusza, pracownika Biura LGR „7 Ryb” lub członka Zarządu (wzór pełnomocnictwa w załączniku).

Materiały dot. aktualizacji LSR oraz zmian kryteriów wyboru operacji, zostały zamieszczone na stronie internetowej Stowarzyszenia LGR „7 Ryb” www.7ryb.pl, w zakładce aktualizacja LSR/zmiana kryteriów wyboru operacji.

Program Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej „7 Ryb”  w dniu 23 maja 2017 r. godz. 17:00 w Restauracji Komfort, ul. Cmentarna 19, 64-830 Margonin.

1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie quorum przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia.
2. Wybór Sekretarza obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Przewodniczącego zebrania.
5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
6. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
7. Przyjęcie protokołu z Walnego Zebrania Członków z dnia 6.06.2016 r.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady za 2016 r.
9. Dyskusja nad sprawozdaniem Rady.
10. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady za 2016r.
11. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2016 r.
12. Dyskusja nad sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej.
13. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2016r.
14. Przedstawienie sprawozdania finansowego z działalności Stowarzyszenia za 2016 r.
15. Przedstawienie sprawozdania Zarządu za 2016 r.
16. Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu.
17. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2016 r.
18. Przedstawienie oceny sprawozdania finansowego i pracy Zarządu za 2016 rok przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi.
19. Dyskusja nad wnioskiem o udzielenie absolutorium Członkom Zarządu za 2016 r.
20. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Stowarzyszenia LGR „7 Ryb” za rok 2016.
21. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany procedury przeprowadzania naborów wniosków i wyboru operacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” z wyłączeniem realizacji operacji własnych LGD oraz projektów grantowych oraz uchwalenia jednolitego tekstu ww. procedury.
22. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany procedury operacji własnych LGD przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka„7 Ryb” oraz uchwalenia jednolitego tekstu ww. procedury.
23. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany procedury ustalania lub zmiany kryteriów wyboru operacji  oraz kryteriów wyboru grantobiorców stosowanych w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” oraz uchwalenia jednolitego tekstu ww. procedury.
24. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian zapisów Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”.
25. Podjęcie Uchwały w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 Stowarzyszenia Lokalna Grypa Rybacka „7 Ryb”.
26. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady oraz uchwalenia jednolitego tekstu Regulaminu Rady Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”.
27. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Zarządu oraz uchwalenia jednolitego tekstu Regulaminu Zarządu Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”.
28. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Regulaminu ustalania zasad i warunków wypłaty świadczeń dla członków organów Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”.
29. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Statutu oraz uchwalenia jednolitego tekstu Statutu Stowarzyszenia LGR  „7 Ryb”.
30. Podjęcie Uchwały w sprawie powołania pełnomocnika Stowarzyszenia do reprezentowania Stowarzyszenia w umowach między Stowarzyszeniem a członkami Zarządu oraz w sporach z nimi.
31. Przedstawienie informacji z bieżącej działalności Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”.
32. Wolne głosy i wnioski.
33. Zakończenie Walnego Zebrania.

PO ZAKOŃCZENIU SPRAWOZDAWCZEGO WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW
ZAPRASZAMY NA POCZĘSTUNEK

                         Z poważaniem

                                                                                    Dorota Knopczyńska

                                                                                      Prezes Zarządu Stowarzyszenia

                                                                                      Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Gmina Wągrowiec
Gmina Skoki
Gmina Oborniki
Gmina Rogoźno
Gmina Margonin
Gmina Szamocin
Gmina Wyrzysk
Gmina Gołańcz
Gmina Kiszkowo

Biuro Stowarzyszenia

Stowarzyszenie 
Lokalna Grupa Rybacka 7 RYB

ul. Kolejowa 24

62-100 Wągrowiec
Godziny pracy Biura 
od pon. do pt. 7.30-15.30
tel. 67 254 74 41
tel. kom. 506 256 186

m@il: stowarzyszenie7ryb(at)wp.pl

Nr konta bankowego Stowarzyszenia:
26 1240 3725 1111 0010 3175 2151
PEKAO SA I Oddział w Wągrowcu,
ul. Kościuszki 16
62-100 Wągrowiec