OGŁOSZENIE O NABORZE NR 6/2017

Ogłoszenie o naborze wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”
 

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” realizującego Lokalną Strategię Rozwoju finansowaną ze środków Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze 2014 – 2020”, ogłasza nabór wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD, zapraszając wszystkie zainteresowane podmioty do złożenia wniosków.

Najważniejsze informacje na temat naboru wniosków:

I. Zakres tematyczny operacji objętych wnioskami

W ramach naboru zainteresowane podmioty mogą składać wnioski dotyczące P 2.2.1 Rozwój  infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej (Cel ogólny Zwiększanie zasobów oraz wyrównywanie potencjałów społecznych, cel szczegółowy 2.2 Wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego terenu „7 Ryb” ) zgodnie z § 2 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, w ramach zakresu operacji: propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

II. Termin i miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy:

Podmioty zainteresowane udziałem w naborze i realizacją operacji powinny złożyć wniosek wraz z jego kopią i niezbędnymi załącznikami, które będą następnie przedmiotem oceny przez Radę Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” oraz zarząd województwa, w podanym poniżej miejscu:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” ul. Kolejowa 24, 62-100 Wągrowiec. 

W okresie od dnia 26.07.2017 r. do dnia 23.08.2017 r., godz. 15.30.

Wnioski złożone po tym terminie nie będą podlegały ocenie. Datą złożenia wniosku jest data faktycznego wpływu wniosku do Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”, a nie data stempla pocztowego.

W przypadku gdy ostatniego dnia naboru będzie kolejka osób składających wnioski, wszystkie osoby, które przybyły z wnioskami do Biura przed upływem terminu składania wniosków zostaną obsłużone i uznane za złożone w terminie, natomiast wnioski osób, które przybyły do Biura po tym terminie zostaną przyjęte z adnotacją, że wniosek został złożony po terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze.

Wnioski dotyczące realizacji operacji powinny zostać sporządzone na formularzu, o którym mowa w pkt VIII ppkt 1.

III. Forma przyznania pomocy.

Pomoc na realizację operacji ma postać w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 50% tych kosztów, a w przypadku gdy operacja spełnia warunki określone w art. 95 ust. 3 rozporządzenia nr 508/2014 – w wysokości do 85% tych kosztów, do wysokości limitu, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o EFMR, jednak nie więcej niż 300 000 zł na jednego wnioskodawcę.

IV. Warunki przyznania pomocy.

Pomoc może zostać przyznana wnioskodawcy, który we wskazanym w pkt II ogłoszenia terminie złożył wniosek dotyczący realizacji operacji:
1) zgodnej z Lokalną Strategią Rozwoju;
2) która, w wyniku przeprowadzonej oceny zgodności operacji z kryteriami wyboru, uzyska co najmniej minimalną liczbę punktów określoną w pkt V ogłoszenia;

Za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju może zostać uznana operacja, która:
a) realizuje cele główne i szczegółowe LSR, przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników;
b) jest zgodna z Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, w tym z warunkami, udzielenia wsparcia obowiązującymi w ramach naboru;
c) na realizację operacji może być udzielone wsparcie w formie wskazanej w ogłoszeniu o naborze;
d) operacja jest zgodna z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze;
e) operacja jest objęta wnioskiem o udzielenie wsparcia, który został złożony w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze.

Dodatkowym warunkami wsparcia są ponadto[1]:

1) operacja musi być zgodna z przepisami regulującymi wsparcie, w tym z ustawą o EFMiR i rozporządzeniem MGMiŻŚ.

V. Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji.

Operacja objęta wnioskiem złożonym w ramach naboru zostanie poddana ocenie z punktu widzenia jej zgodności z kryteriami wyboru operacji.
Kryteria wyboru obowiązujące w ramach niniejszego naboru:
1) Podstawowe:
a) Gotowość realizacyjna operacji – max 1 pkt,
b) Obszar oddziaływania operacji – max 2 pkt,
c) Tworzenie miejsc pracy – max 6 pkt,
d) Praca dla grupy defaworyzowanej – max 1 pkt,
e) Wkład własny wnioskodawcy – max 2 pkt,
f) Czas realizacji operacji – max 2 pkt,
2) Strategiczne:
a) Miejsce realizacji operacji – max 1 pkt
b) Innowacyjność  – max 2 pkt,
c) Promocja „produktu lokalnego” - max 2 pkt,
d) Doświadczenie w realizacji projektów ze środków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2007-2013 – max 3 pkt.

Wniosek zostanie wybrany do dofinansowania, jeżeli uzyska łącznie co najmniej 2 punkty w ramach kryteriów podstawowych.

Link do szczegółowego opisu kryteriów/zasad przyznawania punktów.

http://7ryb.pl/images/rok2017/Kryteria-oceny-operacji.pdf

VI. Informacja o wymaganych dokumentach, potwierdzających spełnienie warunków przyznania pomocy oraz kryteriów wyboru operacji.

Do wniosku należy dołączyć fiszkę projektową, zawierającą opis operacji oraz uzasadnienie planowanych wydatków.

VII. Wskazanie wysokości limitu środków w ramach ogłaszanego naboru.

Wysokość limitu środków w tym naborze wynosi 1.320.000,00 zł.

VIII. Informacja o miejscu udostępnienia LSR, formularza wniosku o przyznanie pomocy, formularza wniosku o płatność, formularza umowy o udzielenie przyznanie pomocy oraz innych dokumentów istotnych z punktu widzenia wnioskodawcy.
1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy dostępny jest w wersji elektronicznej
2) Formularz wniosku o płatność dostępny jest w wersji elektronicznej
3) Formularz umowy o przyznanie pomocy dostępny jest w wersji elektronicznej
4) Lokalna Strategia Rozwoju, o której mowa w pkt IV, dostępna jest w wersji elektronicznej
5) Wzór fiszki projektowej, o której mowa w pkt VI dostępny jest w wersji elektronicznej
6) Regulamin Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”
7) Załączniki do Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”.
8) Procedura przeprowadzania naborów wniosków i wyboru operacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” z wyłączeniem realizacji operacji własnych LGD oraz projektów grantowych.
9) Załączniki od 1 do 5a Procedury przeprowadzania naborów wniosków i wyboru operacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” z wyłączeniem realizacji operacji własnych LGD oraz projektów grantowych. 
10) Załączniki od 6 do 10 Procedury przeprowadzania naborów wniosków i wyboru operacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” z wyłączeniem realizacji operacji własnych LGD oraz projektów grantowych. 
11) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”
12) Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie.
13) Biznes Plan uproszczony.
14) Nowa wersja biznesplanu uproszczonego uwzględniająca realizację operacji przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.
15) Załącznik nr 1 do umowy o dofinansowanie- zestawienie rzeczowo-finansowe operacji
16) Załącznik nr 2 do umowy o dofinansowanie- harmonogram wypłaty zaliczki
17) Załącznik nr 3 do umowy o dofinansowanie- wniosek Beneficjenta o wypłatę zaliczki
18) Załącznik nr 4 do umowy o dofinansowanie- harmonogram działań informacyjnych, szkoleniowych
19) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programu finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.
20) Instrukcja wypełnienia wniosku o płatność
21) Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe i przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki
22. Lista Produktów Lokalnych Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka "7 Ryb" 

[1] Pominąć, jeżeli takich warunków nie przewidziano.

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Gmina Wągrowiec
Gmina Skoki
Gmina Oborniki
Gmina Rogoźno
Gmina Margonin
Gmina Szamocin
Gmina Wyrzysk
Gmina Gołańcz
Gmina Kiszkowo

Biuro Stowarzyszenia

Stowarzyszenie 
Lokalna Grupa Rybacka 7 RYB

ul. Kolejowa 24

62-100 Wągrowiec
Godziny pracy Biura 
od pon. do pt. 7.30-15.30
tel. 67 254 74 41
tel. kom. 506 256 186

m@il: stowarzyszenie7ryb(at)wp.pl

Nr konta bankowego Stowarzyszenia:
26 1240 3725 1111 0010 3175 2151
PEKAO SA I Oddział w Wągrowcu,
ul. Kościuszki 16
62-100 Wągrowiec