Na podstawie § 17 pkt. 3 ppkt. 3.3,  w związku z  § 11 pkt. 1 ppkt. 1.4 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”, zapraszam na Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”, które odbędzie się w dniu 11 marca 2013 r. o godz. 17.00 w sali widowiskowej w Łeknie, Gmina Wągrowiec.

Na podstawie § 17 pkt. 3 ppkt. 3.3,  w związku z  § 11 pkt. 1 ppkt. 1.4 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”, zapraszam na Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”, które odbędzie się w dniu 11 marca 2013 r. o godz. 17.00 w sali widowiskowej w Łeknie, Gmina Wągrowiec.

Program Sprawozdawczy Walnego Zebrania Członków w dniu 11 marca 2013 r. godz. 17:00, Gmina Wągrowiec, Sala widowiskowa, Łekno.
1.    Otwarcie zebrania i stwierdzenie quorum przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia.
2.    Wybór Sekretarza obrad.
3.    Przyjęcie porządku obrad.
4.    Wybór Przewodniczącego Zebrania.
5.    Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
6.    Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
7.    Przyjęcie protokołu z Walnego Zebrania Członków z dnia 11.01.2013 r.
8.    Podjęcie Uchwały w sprawie zmian w Statucie Stowarzyszenia.
9.    Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”.
10.    Podjęcie Uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Biura Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”.
11.    Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Regulaminu Biura Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”.
12.    Podjęcie Uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Pracy Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”.
13.    Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Regulaminu Pracy pracowników Biura Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”.
14.    Przedstawienie sprawozdania z działalności merytorycznej Stowarzyszenia za 2012 r.
15.    Przedstawienie sprawozdania finansowego z działalności Stowarzyszenia za 2012 r.
16.    Przedstawienie sprawozdania Zarządu za 2012 r. >>>
17.    Dyskusja nad sprawozdaniami Stowarzyszenia i Zarządu.
18.    Przedstawienie sprawozdania Komitetu za 2012 r.
19.    Dyskusja nad sprawozdaniem Komitetu.
20.    Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komitetu za 2012 r.
21.    Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
22.    Dyskusja nad sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej.
23.    Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2012 r.
24.    Przedstawienie oceny sprawozdania finansowego i pracy Zarządu za 2012 rok przez Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej oraz wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi.
25.    Dyskusja nad wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi.
26.    Podjęcie Uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu.
27.    Przedstawienie informacji z bieżącej działalności Stowarzyszenia LGR 7 Ryb.
28.    Wolne głosy i wnioski.
29.    Zakończenie Walnego Zebrania.

PO  ZAKOŃCZENIU SPRAWOZDAWCZEGO WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW ZAPRASZAMY  NA POCZĘSTUNEK