Szanowni Państwo,ludzik mwi

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” informuje, że pierwsze nabory wniosków o dofinansowanie w 2017 roku planowane są w II półroczu i obejmować będą przedsięwzięcia:
  - 1.1.1 Modernizacja i innowacyjność w sektorze rybackim,
  - 1.1.2 Rozwój potencjału sprzedażowego sektora rybackiego,

  - 1.1.3 Rozwój kompetencji pracowników sektora rybackiego,
  - 1.2.1 Wykorzystanie potencjału w zakresie przetwórstwa lokalnych produktów,
  - 1.2.2 Wsparcie aktywności gospodarczej generującej miejsca pracy,
  - 2.1.1 Tworzenie przestrzeni do integracji i aktywizacji społeczności lokalnych,
  - 2.1.2 Organizacja aktywnych form spędzania wolnego czasu oraz integracja społeczności lokalnych,
  - 2.2.1 Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej,
  - 2.2.2  Promowanie dziedzictwa kulturowego i walorów środowiskowych.

Nabory wniosków skierowane są dla wszystkich potencjalnych wnioskodawców, a zwłaszcza:
  - tworzących miejsca pracy,
  - przedstawicieli grup defaworyzowanych[1]  (w tym rybaków). 

Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dostępny jest na stronie www.7ryb.pl w zakładce dokumenty. 

Ponadto informujemy, że planujemy zmianę ww. harmonogramu, dlatego prosimy na bieżąco śledzić stronę internetową Stowarzyszenia LGR „7 Ryb” www.7ryb.pl.

Na stronie internetowej  www.7ryb.pl w zakładce dokumenty znajdują się dokumenty istotne dla wnioskodawców planujących złożenie wniosku o dofinansowanie określające m.in. zakres i warunki wsparcia oraz rodzaj operacji, które będą mogły otrzymać dofinansowanie:

  • Lokalna Strategia Rozwoju LGR „7 Ryb”,
  • Procedura przeprowadzania naborów wniosków i wyboru operacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” z wyłączeniem realizacji operacji własnych LGD oraz projektów grantowych,
  • Regulamin Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”,
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”,
  • wzór wniosku o dofinansowanie na operacje w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 w zakresie działania realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność wraz z załącznikami oraz z instrukcją,
  • wzór umowy o dofinansowanie na operacje w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 w zakresie działania realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność wraz z załącznikami.

                                                                       Zarząd Stowarzyszenia LGR „7 Ryb"

[1] Osoby poniżej 30 roku życia lub powyżej 50 roku życia.

loga