Operacje kwalifikujące się do wsparcia to działania o charakterze niekomercyjnym zwiększające potencjał turystyczny obszaru oraz działania komercyjne związane z podejmowaniem działalności gospodarczej w branży turystycznej, w szczególności:

1.    Podejmowanie dodatkowej działalności gospodarczej poza sektorem rybackim przez podmioty prowadzące działalność w zakresie chowu lub hodowli ryb, w zakresie przetwórstwa i obrotu produktami rybołówstwa lub w zakresie obsługi sektora rybackiego, obejmujące:
a)    budowę, przebudowę lub rozbiórkę obiektów służących do prowadzenia działalności gospodarczej lub unieszkodliwianie odpadów pochodzących z rozbiórki,
b)    zagospodarowanie terenu, na którym ma być prowadzona działalność gospodarcza,
c)    wyposażenie obiektów służących do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie niezbędnym do prowadzenia tej działalności,
d)    remont i adaptację statku rybackiego do prowadzenia działalności gospodarczej,
e)    udział w kursach, szkoleniach, studiach, stażach i innych formach kształcenia mającego na celu zmianę kwalifikacji zawodowych.

2.    podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej w zakresie:
a)    działalności usługowej związanych z wyżywieniem
b)    działalności sportowej, rozrywkowej i rekreacyjnej

3.    remont, odbudowa lub przebudowa obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków,

4.    budowa, remont lub przebudowa małej infrastruktury turystycznej, w szczególności przystani, kąpielisk, punktów widokowych, miejsc wypoczynkowych i biwakowych, tras turystycznych, łowisk dla wędkarzy, punktów informacji turystycznej, łącznie ze ścieżkami i drogami dojazdowymi do miejsc objętych inwestycją,

5.    dostosowanie obiektów turystycznych i rekreacyjno-sportowych do potrzeb osób niepełnosprawnych,

6.    tworzenie muzeów, izb regionalnych, izb pamięci lub skansenów mających na celu prezentowanie lokalnego rzemiosła, sztuki i obyczajów, w szczególności związanych z tradycjami rybackimi,

7.    promocja obszaru objętego LSROR.

8.    inwestycje melioracyjne związane z:
a)    rekultywacją, w tym renaturyzacją i utrzymaniem, zbiorników wodnych lub
b)    ukształtowaniem trasy regulacyjnej linii brzegowej

4.    budowa, odbudowa lub zabezpieczenie szlaków wodnych,

5.    zachowanie różnorodności biologicznej i chronionych gatunków ryb lub innych organizmów wodnych,

6.    zachowanie i zabezpieczenie obszarów objętych szczególnymi formami ochrony przyrody, w tym Natura 2000,

7.    renowacja, zabezpieczenie i oznakowanie kąpielisk,

8.    zabezpieczenie i oznakowanie pomników przyrody,

Źródło: Lokalna Strategia Rozwoju Obszarów Rybackich LGR „7 RYB”