Operacje kwalifikujące się do wsparcia to działania inwestycyjne oraz projekty nie inwestycyjne (tzw. miękkie) przyczyniające się do zwiększenia atrakcyjności obszaru jako miejsca zamieszkania, w szczególności:

1.    adaptacja i wyposażenie miejsc, w których będą świadczone usługi dostępu do sieci Internet,

2.    poprawa funkcjonowania transportu publicznego przez budowę, przebudowę, remont lub odbudowę obiektów małej architektury służących wykonywaniu działalności związanej z tym transportem,

3.    rewitalizacja miejscowości przez realizację zintegrowanego projektu polegającego, w szczególności na remoncie chodników, parkingów, placów, ścieżek rowerowych, terenów zielonych, parków, budynków i obiektów publicznych pełniących funkcje społeczno-kulturalne, sportowe, rekreacyjne lub ich wyposażeniu,

4.    organizowanie kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży,

5.    podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej w zakresie:

a)    konserwacji i naprawy pojazdów samochodowych
b)    naprawy i konserwacji statków i łodzi
c)    handlu detalicznego, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi,
d)    działalności usługowej związanych z wyżywieniem
e)    działalności związanej z oprogramowaniem i doradztwem w dziedzinie  informatyki oraz działalności powiązanej
f)    działalności prawniczej, rachunkowo-księgowej i doradztwa podatkowego
g)    działalności w zakresie architektury i inżynierii, badań i analizy technicznej
h)    opieki zdrowotnej
i)     działalności sportowej, rozrywkowej i rekreacyjnej
j)    naprawy i konserwacji komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego
k)    wykonywania robót budowlanych wykończeniowych

6.    inwestycje melioracyjne związane z ochroną przeciwpowodziową,

7.    renowacja, zabezpieczenie i oznakowanie kąpielisk.

Źródło: Lokalna Strategia Rozwoju Obszarów Rybackich LGR „7 RYB”