Operacje kwalifikujące się do wsparcia to działania poprawiające warunki funkcjonowania i sytuację ekonomiczną podmiotów prowadzących produkcję rybacką oraz zwiększające rolą gospodarczą sektora rybactwa (w tym wędkarstwa) na obszarze objętym strategią, w szczególności:

1.    Podejmowanie dodatkowej działalności gospodarczej poza sektorem rybackim przez podmioty prowadzące działalność w zakresie chowu lub hodowli ryb, w zakresie przetwórstwa i obrotu produktami rybołówstwa lub w zakresie obsługi sektora rybackiego, obejmujące:

a)    budowę, przebudowę lub rozbiórkę obiektów służących do prowadzenia działalności gospodarczej lub unieszkodliwianie odpadów pochodzących z rozbiórki,
b)    zagospodarowanie terenu, na którym ma być prowadzona działalność gospodarcza,
c)    wyposażenie obiektów służących do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie niezbędnym do prowadzenia tej działalności,
d)    remont i adaptację statku rybackiego do prowadzenia działalności gospodarczej,
e)    udział w kursach, szkoleniach, studiach, stażach  i innych formach kształcenia mającego na celu zmianę kwalifikacji zawodowych.

2.    tworzenie i rozwój alternatywnych systemów sprzedaży bezpośredniej produktów rybactwa

3.    inwestycje melioracyjne związane z:
a)    rekultywacją, w tym renaturyzacją i utrzymaniem, zbiorników wodnych lub
b)    regulacją możliwości retencyjnych wód poprzez program małej retencji, lub
c)    racjonalnym gospodarowaniem zasobami wodnymi, lub
d)    ukształtowaniem trasy regulacyjnej linii brzegowej - z wyłączeniem inwestycji melioracyjnych dotyczących obiektów chowu i hodowli,

4.    zachowanie różnorodności biologicznej i chronionych gatunków ryb lub innych organizmów wodnych,

5.    remont lub odbudowę budynków lub budowli, wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, związanych z prowadzeniem działalności rybackiej, uszkodzonych lub zniszczonych w wyniku klęski żywiołowej lub ich wyposażenie w zakresie niezbędnym do prowadzenia działalności rybackiej.

6.    zabiegi związane z usuwaniem szkód powstałych w wyniku klęsk żywiołowych w wodach śródlądowych i morskich oraz odtworzenie pierwotnego stanu środowiska tych obszarów.

7.    Aktywizacja i integracja środowiska rybackiego oraz promowanie współpracy producentów z tego sektora – w ramach operacji „funkcjonowanie lokalnej grupy rybackiej oraz nabywanie umiejętności i aktywizacja lokalnych społeczności”

 

Źródło: Lokalna Strategia Rozwoju Obszarów Rybackich LGR „7 RYB”