Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia zapraszamy na Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”, które odbędzie się 23 maja 2017, o godz. 17.00 w Restauracji Komfort ul. Cmentarna 19, 64-830 Margonin.

Podczas Zebrania podsumujemy rok 2016 oraz przedstawimy plany Stowarzyszenia na 2017 rok w zakresie realizacji LSR. Ponadto zostaną poddane pod dyskusję i głosowanie projekty Zarządu dotyczące aktualizacji LSR oraz zmian kryteriów wyboru operacji.

Z uwagi na ważność podejmowanych uchwał proszę o niezawodne przybycie. Jeżeli nie będziecie mogli Państwo osobiście uczestniczyć w posiedzeniu, proszę o wyznaczenie pełnomocnika, który będzie uprawniony do głosowania w Państwa imieniu na podstawie pełnomocnictwa z podpisem poświadczonym przez notariusza, pracownika Biura LGR „7 Ryb” lub członka Zarządu (wzór pełnomocnictwa w załączniku).

Materiały dot. aktualizacji LSR oraz zmian kryteriów wyboru operacji, zostały zamieszczone na stronie internetowej Stowarzyszenia LGR „7 Ryb” www.7ryb.pl, w zakładce aktualizacja LSR/zmiana kryteriów wyboru operacji.

Program Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej „7 Ryb”  w dniu 23 maja 2017 r. godz. 17:00 w Restauracji Komfort, ul. Cmentarna 19, 64-830 Margonin.

1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie quorum przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia.
2. Wybór Sekretarza obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Przewodniczącego zebrania.
5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
6. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
7. Przyjęcie protokołu z Walnego Zebrania Członków z dnia 6.06.2016 r.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady za 2016 r.
9. Dyskusja nad sprawozdaniem Rady.
10. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady za 2016r.
11. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2016 r.
12. Dyskusja nad sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej.
13. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2016r.
14. Przedstawienie sprawozdania finansowego z działalności Stowarzyszenia za 2016 r.
15. Przedstawienie sprawozdania Zarządu za 2016 r.
16. Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu.
17. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2016 r.
18. Przedstawienie oceny sprawozdania finansowego i pracy Zarządu za 2016 rok przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi.
19. Dyskusja nad wnioskiem o udzielenie absolutorium Członkom Zarządu za 2016 r.
20. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Stowarzyszenia LGR „7 Ryb” za rok 2016.
21. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany procedury przeprowadzania naborów wniosków i wyboru operacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” z wyłączeniem realizacji operacji własnych LGD oraz projektów grantowych oraz uchwalenia jednolitego tekstu ww. procedury.
22. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany procedury operacji własnych LGD przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka„7 Ryb” oraz uchwalenia jednolitego tekstu ww. procedury.
23. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany procedury ustalania lub zmiany kryteriów wyboru operacji  oraz kryteriów wyboru grantobiorców stosowanych w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” oraz uchwalenia jednolitego tekstu ww. procedury.
24. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian zapisów Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”.
25. Podjęcie Uchwały w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 Stowarzyszenia Lokalna Grypa Rybacka „7 Ryb”.
26. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady oraz uchwalenia jednolitego tekstu Regulaminu Rady Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”.
27. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Zarządu oraz uchwalenia jednolitego tekstu Regulaminu Zarządu Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”.
28. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Regulaminu ustalania zasad i warunków wypłaty świadczeń dla członków organów Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”.
29. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Statutu oraz uchwalenia jednolitego tekstu Statutu Stowarzyszenia LGR  „7 Ryb”.
30. Podjęcie Uchwały w sprawie powołania pełnomocnika Stowarzyszenia do reprezentowania Stowarzyszenia w umowach między Stowarzyszeniem a członkami Zarządu oraz w sporach z nimi.
31. Przedstawienie informacji z bieżącej działalności Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”.
32. Wolne głosy i wnioski.
33. Zakończenie Walnego Zebrania.

PO ZAKOŃCZENIU SPRAWOZDAWCZEGO WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW
ZAPRASZAMY NA POCZĘSTUNEK

                         Z poważaniem

                                                                                    Dorota Knopczyńska

                                                                                      Prezes Zarządu Stowarzyszenia

                                                                                      Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”