W dniu 6 czerwca 2016 roku w restauracji Dobra Truskawka na terenie gminy Wągrowiec odbyło się Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej „7 Ryb”.
Walne Zebranie było okazją do podsumowania działalności Stowarzyszenia za 2015 rok  oraz przedstawienia  planów LGR „7 Ryb” dotyczących funkcjonowania w 2016 roku.

 Zebranie otworzyła Pani Dorota Knopczyńska - Prezes Stowarzyszenia, która powitała wszystkich zebranych. Zebranie odbyło się w pierwszym terminie z udziałem ponad połowy członków. Dalszą część Walnego poprowadził Pan Wiesław Ewertowski, który został wybrany na Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków.

 Obecni na sali członkowie wysłuchali sprawozdań z działalności organów Stowarzyszenia tj. Komitetu, Komisji Rewizyjnej i Zarządu, które zostały zatwierdzone kolejno przyjmowanymi uchwałami. Przedstawiono sprawozdania z działalności finansowej oraz merytorycznej Stowarzyszenia. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani Karolina Banaszyńska przedstawiła ocenę sprawozdania finansowego i pracy Zarządu za 2015 rok. Podjęto Uchwałę w sprawie absolutorium dla Członków Zarządu, za co serdecznie dziękujemy.

W związku z zakończeniem sprawowania funkcji Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej, Pani Prezes Dorota Knopczyńska złożyła serdeczne podziękowania Pani Karolinie Banaszyńskiej.

 Pani Prezes Dorota Knopczyńska podziękowała wszystkim za wkład włożony w funkcjonowanie Stowarzyszenia i pomoc w realizacji jego celów Statutowych.  Serdeczne podziękowania skierowała do wszystkich zaangażowanych w tworzenie Lokalnej Strategii Rozwoju, a w szczególności: wójtów i burmistrzów gmin członkowskich, a na ich ręce pracowników gmin, grupy roboczej ds. tworzenia LSR i grupy eksperckiej, wszystkich członków Stowarzyszenia, członków Zarządu i pracowników Biura oraz podkreśliła, że wkład tak wielu osób w tworzenie LSR przyczynił się do zajęcia II miejsca na liście LSR wybranych do realizacji.

 Na zakończenie Pani Prezes podziękowała za przybycie na Zebranie i zaprosiła na Biesiadę Rybacką.

DSCN0352

DSCN0355

DSCN0357

DSCN0362

DSCN0368