W dniach 10-11.07.2015 r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” zorganizowała dwudniowe szkolenie dla pracowników Biura oraz członków organów Stowarzyszenia dotyczące „Tworzenia Lokalnych Strategii Rozwoju w okresie programowania 2014-2020 Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020”. Szkolenie przeprowadził Pan Piotr Jaworski - trener o wieloletnim doświadczeniu, założyciel firmy PERA  - audyt, ewaluacja, szkolenia. Szkolenie dotyczyło zagadnień związanych m.in. z:

-        diagnozą - opisem obszaru i ludności w ramach LSR,

-        charakterystyką LGR,

-        partycypacyjnym charakterem LSR,

-        analizą SWOT w ramach LSR,

-        celami i wskaźnikami w ramach LSR,

-        sposobem wyboru i oceną operacji w ramach LSR,

-        sposobem ustanawiania kryteriów wyboru w ramach LSR,

-        planem działania i budżetem LSR,

-        planem komunikacji w ramach LSR,

-        innowacyjnością w ramach LSR,

-        zintegrowaniem w ramach LSR,

-        procedurami wewnętrznymi,

-        monitoringiem i ewaluacją w ramach LSR,

-        zarządzaniem procesem przygotowania LSR.

Bardzo dziękujemy Panu Piotrowi Jaworskiemu za przeprowadzenia szkolenia, z którego uczestnicy wynieśli wiele przydatnej wiedzy niezbędnej do tworzenia nowej LSR na lata 2014-2020.

dscn9894

dscn9895

dscn9920

dscn9922