1. Lokalna Strategia Rozwoju

2. Umowa ramowa
    Aneks nr 1 do umowy ramowej
    Aneks nr 2 do umowy ramowej
    Aneks nr 3 do umowy ramowej

3. Statut Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”

4a. Regulamin Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”

4b. Załączniki do Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”.

5. Harmonogram naboru wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LGD.

6. Procedura przeprowadzania naborów wniosków i wyboru operacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” z wyłączeniem realizacji operacji własnych LGD oraz projektów grantowych.

6a. Załączniki od 1 do 5a Procedury przeprowadzania naborów wniosków i wyboru operacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” z wyłączeniem realizacji operacji własnych LGD oraz projektów grantowych. 

6b. Załączniki od 6 do 10 Procedury przeprowadzania naborów wniosków i wyboru operacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” z wyłączeniem realizacji operacji własnych LGD oraz projektów grantowych. 

 7. Kryteria oceny operacji  - Załącznik nr 5 do Procedury przeprowadzania naborów wniosków i wyboru operacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”.

8. Procedura wyboru operacji własnych LGD przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”.

9.  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

10. Zestawienie rzeczowo - finansowe.

11. Aktualne zestawienie rzeczowo – finansowe operacji w ramach działania koszty bieżące i aktywizacja na 2016 rok.

12. Rozliczenie - zestawienie rzeczowo-finansowe operacji/etapu operacji w ramach działania koszty bieżące i aktywizacja na 2016 rok.

13. Aktualne zestawienie rzeczowo – finansowe operacji w ramach działania koszty bieżące i aktywizacja na 2017 rok. 

14a. Wzór wniosku o dofinansowanie na operacje w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 w zakresie działania realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność.

14b. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie.

14c. Biznes Plan uproszczony.

14d. Nowa wersja biznesplanu uproszczonego uwzględniająca realizację operacji przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

15a. Wzór umowy o dofinansowanie na operacje w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 w zakresie działania realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność.

15b. Załącznik nr 1 do umowy o dofinansowanie- zestawienie rzeczowo-finansowe operacji

15c. Załącznik nr 2 do umowy o dofinansowanie- harmonogram wypłaty zaliczki

15d. Załącznik nr 3 do umowy o dofinansowanie- wniosek Beneficjenta o wypłatę zaliczki

15e. Załącznik nr 4 do umowy o dofinansowanie- harmonogram działań informacyjnych, szkoleniowych

16. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programu finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

17a. Wzór formularza wniosku o płatność na operacje w zakresie działania realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność.

17b. Instrukcja wypełnienia wniosku o płatność

18. Regulamin Pracy Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka "7 Ryb".

19. Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2017 rok.

20. Plan szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników biura LGD.

21. Procedura ustalania lub zmiany kryteriów wyboru operacji oraz kryteriów wyboru grantobiorców stosowanych w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”.

22. Procedura realizacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” projektów grantowych w tym dokonywania wyboru grantobiorców.rocedura realizacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” projektów grantowych w tym dokonywania wyboru grantobiorców.

22a. Załączniki od 1 do 4 Procedury realizacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” projektów grantowych w tym dokonywania wyboru grantobiorców.rocedura realizacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” projektów grantowych w tym dokonywania wyboru grantobiorców. 

22b. Załączniki od 5 do 8 Procedury realizacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” projektów grantowych w tym dokonywania wyboru grantobiorców.rocedura realizacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” projektów grantowych w tym dokonywania wyboru grantobiorców. 

22c. Załączniki od 9 do 16 Procedury realizacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” projektów grantowych w tym dokonywania wyboru grantobiorców.rocedura realizacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” projektów grantowych w tym dokonywania wyboru grantobiorców. 

23. Wzór fiszki projektowej.

24. Aktualne dokumenty, ważne od 14 lipca 2017 r.:

a) Wzór wniosku o dofinansowanie na operacje w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 w zakresie działania realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność.

b) Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie.

c) Biznes Plan uproszczony

d) Wzór umowy o dofinansowanie na operacje w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 w zakresie działania realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność.

e) Załącznik  nr. 1 do umowy o dofinansowanie- zestawienie rzeczowo-finansowe operacji

f) Załącznik nr. 2 do umowy o dofinansowanie- harmonogram wypłaty zaliczki

g) Załącznik nr. 3 do umowy o dofinansowanie- wniosek Beneficjenta o wypłatę zaliczki

h) Załącznik nr. 4 do umowy o dofinansowanie- harmonogram działań informacyjnych, szkoleniowych

i) Wzór formularza wniosku o płatność na operacje w zakresie działania realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność.

j) Instrukcja wypełnienia wniosku o płatność