Szanowni Państwo,

Z przyjemnością pragnę poinformować Państwa, że Lokalna Strategia Rozwoju (LSR) Stowarzyszenia LGR 7 Ryb została wybrana do realizacji na nową perspektywę finansową 2014-2020 przez Komisję ds. wyboru strategii oraz zatwierdzona Uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego. Nie byłoby to możliwe bez zaangażowania członków Stowarzyszenia, za co serdecznie dziękuję.

Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia zapraszamy Państwa na Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”, które odbędzie się dnia 6 czerwca 2016 r., o godz.16.30, w restauracji Dobra Truskawka, w miejscowości Nowe 12, Gmina Wągrowiec.

Podczas walnego podsumujemy działalność Stowarzyszenia w 2015 roku. W związku z podpisaniem w dniu 17.05 br. umowy ramowej przedstawimy również Państwu plan działania LGR „7 Ryb” na najbliższe miesiące.

Aktywne uczestnictwo w życiu Stowarzyszenia, a zwłaszcza udział w Walnych Zebraniach Stowarzyszenia to statutowy obowiązek każdego członka. Jeżeli nie będziecie mogli Państwo osobiście uczestniczyć w posiedzeniu, proszę o wyznaczenie pełnomocnika, który będzie uprawniony do głosowania w Państwa imieniu (na podstawie pełnomocnictwa z podpisem poświadczonym przez notariusza, pracownika Biura LGR „7 Ryb” lub członka Zarządu - wzór pełnomocnictwa w załączniku) lub w przypadku nieobecności dostarczenie usprawiedliwienia do Biura LGR „7 Ryb”.

Po zakończeniu Walnego Zebrania Członków zapraszamy na Biesiadę Rybacką przy muzyce, która potrwa do godz. 22.00.

 

Z poważaniem
Prezes Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”

Dorota Knopczyńska

Załącznik
- Pełnomocnictwo

Program Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
Lokalnej Grupy Rybackiej „7 Ryb” w dniu 6 czerwca 2016 r. godz. 16:30,
w restauracji Dobra Truskawka, w miejscowości Nowe 12, Gmina Wągrowiec.

 

1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie quorum przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia.

2. Wybór Sekretarza obrad.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Wybór Przewodniczącego zebrania.

5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.

6. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

7. Przyjęcie protokołu z Walnego Zebrania Członków z dnia 1.02.2016 r.

8. Przedstawienie sprawozdania Komitetu za 2015 r.

9. Dyskusja nad sprawozdaniem Komitetu.

10. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komitetu za 2015 r.

11. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2015 r.

12. Dyskusja nad sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej.

13. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2015 r.

14. Przedstawienie sprawozdania z działalności merytorycznej Stowarzyszenia za 2015r. 
       - prezentacja

15. Przedstawienie sprawozdania finansowego z działalności Stowarzyszenia za 2015r.

16. Przedstawienie sprawozdania Zarządu za 2015 r. 
       - prezentacja 

17. Dyskusja nad sprawozdaniami Stowarzyszenia i Zarządu.

18. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2015 r.

19. Przedstawienie oceny sprawozdania finansowego i pracy Zarządu za 2015 rok przez Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej oraz wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi.

20. Dyskusja nad wnioskiem o udzielenie absolutorium Członkom Zarządu za 2015 r.

21. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Stowarzyszenia LGR „7 Ryb” za rok 2015.

22. Podjęcie Uchwały w sprawie przyznania nagród członkom Komisji Rewizyjnej.

23. Podjęcie Uchwały w sprawie odwołania członka Komisji Rewizyjnej LGR „7 Ryb”.

24. Podjęcie Uchwały w sprawie powołania członka Komisji Rewizyjnej LGR „7 Ryb”.

25. Wolne głosy i wnioski.

26. Zakończenie Walnego Zebrania.

 

PO ZAKOŃCZENIU SPRAWOZDAWCZEGO WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW ZAPRASZAMY NA BIESIADĘ RYBACKĄ